fbpx
0
01.10.2023.

NAJČITANIJE

REFLEKTORSpremite novčanik i strpljenje: Koliko košta javni notar?

Spremite novčanik i strpljenje: Koliko košta javni notar?

Koliko košta notar? Ovo je pitanje o kojem većina nas ne razmišlja nikada. Odnosno, nikada – dok nam ne zatreba.

Sa ovim pitanjem sam se skoro susrela rešavajući neke porodične stvari, pa mogu slobodno da kažem da je moje iskustvo sveže, kao i da to koliko košta notar nikada nije samo to. Ako kao većina, notara tražite za overu dokumenata, nećete možda ni osetiti. Recimo kada sam registrovala firmu, jedva sam našla notara na brzaka da mi overi potpise. Nisam znala da treba da kupim u knjižari neki papir. Poslali me u knjižaru. Opet se vratila, opet čekala u redu. Oko hiljadu dinara je bilo sve to. Nije strašno.

Ali, ako kao mnogi overavate ozbiljnu dokumentaciju koja ima životne i pravne posledice, spremite se na to da će i ovo biti ozbiljna investicija. Čak iako možda mislite da vam ne treba toliko primeraka ili da možda nije bitno. Ne rizikujte, ako već ulazite u neki proces, idite do kraja.  Pronađite dobrog adovkata, nađite usluge neke od pouzdanih agencija za nekretnine u Beogradu i krenite. Dok dođete do notara, to je poslednje mesto za štednju. Posebno u zemlji Srbiji.

Ja sam overavala pitanje vlasništva i za to je bilo potrebno da se overi nekoliko izjava i ugovora. Moj advokat mi je napisao tačno koliko i čega za šta treba da ide. Poreza sam oslobođena, ali da nisam – to bi bio dodatni trošak. Moj ceh kod notara i sve sa advokatom? Oko 40.000 RSD. Naravno da je ovo za bilo koga ogromna cifra data za dan, ali osećaj nakon toga nema cenu. Mislim da ono što pokušavam da kažem jeste to da u zemlji u kojoj sudstvo biva sporo, a tužbe i sporovi bujaju, moramo jednostavno učiniti sve, ako ništa, a ono zarad mira u kući. Pitajte, zovite, pratite instrukcije korak po korak.

Tarife javnih beležnika –  cena notarskih usluga

Šta kaže zakon? Ovo smo preuzeli sa sajta beleznik.org:

Cenа notаrskih uslugа propisаnа je tаrifom koju donosi ministаr prаvde. Notаr je dužаn dа nаplаćuje iznos propisаn tаrifom. Ukoliko strаnkаmа nаplаćuje više nego što je propisаno tаrifom, notаr čini disciplinski prestup zа koji može biti sаnkcionisаn i oduzimаnjem prаvа nа obаvljаnje delаtnosti. Ovа sаnkcijа može biti izrečenа i notаru koji nа nedostojаn nаčin pribаvljа klijente tаko što nаplаćuje mаnje nego što je propisаno tаrifom.

Prilikom obavljanja javnobeležničke delatnosti javni beležnik morа dа postupa na način koji je ekonomski najpovoljniji za stranku. Nа primer, аko strаnke žele dа zаključe ugovor o prodаji аutomobilа u formi jаvnobeležničkog zаpisа, notаr je dužаn dа ih poduči dа je zа sklаpаnje tog ugovorа dovoljnа overа potpisа, što je zа strаnke znаtno jeftinije.

Nаgrаdа zа sаčinjаvаnje jаvnobeležničkih zаpisа kojimа se otuđuju nepokretnosti (nа primer, ugovor o prodаji stаnа, ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržаvаnju) određuje se premа vrednosti nepokretne stvаri.

Nаgrаdа zа sаčinjаvаnje predugovorа, аneksа ugovorа ili sporаzumа o rаskidu ugovorа nаplаćuje se u iznosu koji je zа 50% mаnji od nаgrаde zа sаčinjаvаnje glаvnog ugovorа. Punomoćje zа zаključenje ugovorа u formi jаvnobeležničkog zаpisа uvek se nаplаćuje 5.400 dinаrа, nezаvisno od togа koliko vredi glаvni ugovor. Isti iznos se nаplаćuje kаdа se sаčinjаvа jаvnobeležnički zаpis kojim supružnik prodаvcа dаje sаglаsnost zа zаključenje ugovorа o prodаji nepokretnosti.

Tarife notara u Srbiji – kako izračunati troškove?

Za sastavljanje javnobeležničke isprave u formi javnobeležničkog zapisa nagrada se utvrđuje prema vrednosti predmeta pravnog posla.

Kod sastavljanja javnobeležničkih isprava kada je predmet pravnog posla raspolaganje imovinom, deoba zajedničke imovine supružnika ili vanbračnih partnera, ugovor o imovinskim odnosima između supružnika ili vanbračnih partnera, razmena imovine, ustupanje i raspodela imovine za života ili sličan pravni posao, kao osnov za određivanje nagrade uzima se ukupna vrednost imovine koja je predmet pravnog posla.

Ako je predmet pravnog posla potraživanje, vrednost pravnog posla se određuje prema vrednosti glavnog potraživanja, bez sporednih potraživanja. Kada je predmet pravnog posla zasnivanje hipoteke ili drugog založnog prava, kao osnov za određivanje nagrade uzima se iznos potraživanja koje se obezbeđuje, ako je ono niže od vrednosti založene stvari ili prava, bez sporednih potraživanja. Ako je vrednost založene stvari ili prava niža od vrednosti obezbeđenog potraživanja, kao osnov za određivanje nagrade uzima se vrednost založene stvari ili prava.

Vrednost potraživanja obezbeđenog jemstvom, određuje se prema visini preuzetog jemstva. Za promene u redosledu namirenja merodavna je vrednost potraživanja koje je obezbeđeno. Vrednost stvarne službenosti na nepokretnosti određuje se prema vrednosti koju ta službenost ima za povlasno dobro. Vrednost prava na davanje koje se ponavlja, utvrđuje se prema vrednosti svih davanja za vreme ukupnog ugovorenog perioda, ali najviše do iznosa koji odgovara zbiru vrednosti tih davanja za period od pet godina.

Kod ugovora o zakupu i podzakupu, vrednost se određuje prema jednogodišnjoj zakupnini, osim u slučaju kada se radi o zakupnom odnosu zaključenom na kraće vreme, u kom slučaju se vrednost određuje prema ukupnoj zakupnini.

Nagrada javnom beležniku koja se određuje u zavisnosti od vrednosti pravnog posla ili druge radnje, ako drugačije nije utvrđeno u drugim tarifnim brojevima, iznosi:

Vrednost pravnog posla u dinarima // Nagrada u bodovima

Od 1 do 600.000 = 60

Od 600.001 do 2.500.000 = 100

Od 2.500.001 do 5.000.000 = 140

Od 5.000.001 do 7.000.000 = 200

Od 7.000.001 do 10.000.000 = 240

Od 10.000.000 do 14.000.000 = 280

Za vrednost pravnog posla preko 14.000.000 dinara, za svakih započetih 1.000.000 dinara, nagrada se povećava za 10 bodova, s tim što ukupna nagrada ne može iznositi više od 4.000 bodova. Nagradom iz ovog tarifnog broja, obuhvaćena je i nagrada za overu sačinjenog zapisa, kao i izdavanje otpravaka ako se oni izdaju neposredno po sačinjavanju zapisa.

Za sastavljanje predugovora, dopune ugovora i raskida ugovora određuje se 50% nagrade po ovom tarifnom broju. Ako se kod istog javnog beležnika na osnovu predugovora sačini ugovor, nagrada za sačinjeni ugovor se umanjuje za nagradu naplaćenu za predugovor.

Za sastavljanje javnobeležničkog zapisa ugovora o poklonu u prvom naslednom redu između roditelja kao poklonodavca i deteta kao poklonoprimca, javnom beležniku pripada nagrada u visini od 50% nagrade iz ovog tarifnog broja.

Za sačinjavanje javnobeležničkog zapisa o ustanovljavanju prava službenosti javnom beležniku pripada nagrada u visini od 50% nagrade iz ovog tarifnog broja.

Za sastavljanje jednostrane izjave volje u pogledu stvarnih prava na nepokretnosti, osim založnih izjava, javnom beležniku pripada nagrada u iznosu od 20 bodova, bez obzira na vrednost nepokretnosti.

Za sačinjavanje jednostrane založne izjave javnom beležniku pripada nagrada u visini od 40% nagrade iz st. 9. i 10. ovog tarifnog broja, s tim što ukupna nagrada ne može iznositi više od 4.000 bodova.

(Kompletan cenovnik možete preuzeti OVDE)

Svejedno je gde ćete otići.

Ali evo spiska javnih beležnika u Beogradu:

Javni beležnik Aleksandra Beštić
Bulevar Mihajla Pupina 165/E
11070 Beograd (Novi Beograd)
011/312-1010

Javni beležnik Borislava Rokvić
Pilota Mihaila Petrovića 70
11090 Beograd (Rakovica)
011/234-6662

Javni beležnik Branislava Čubrilović
Dr Dragoslava Popovića 1
11120 Beograd (Palilula)
011/329-1222, 329-1199

Javni beležnik Branislava Nikolić
Smederevski put 3/B
11309 Beograd (Leštane)
011/806-6705

Javni beležnik Danka Carić
Nikolaja Ostrovskog 1/3
11080 Beograd (Zemun)
011/3755-262

Javni beležnik Dejan Radulović
Vojvode Stepe 30
11221 Beograd (Voždovac)
011/2460-444

Javni beležnik Đorđe Sibinović
Simina 15
11158 Beograd (Stari Grad)
011/404-7741

Javni beležnik Dragana Smiljević
Miška Kranjca 26
11090 Beograd (Rakovica)
011/3514-365, 3591-973

Javni beležnik Dragina Divac
Veljka Milićevića 4
11050 Beograd (Voždovac)
011/744-0302

Javni beležnik Goran Andrić
Bulevar Mihajla Pupina 117
11070 Beograd (Novi Beograd)
011/213-9405

Javni beležnik Gordana Jovanović
Bulevar Mihajla Pupina 165/A
11070 Beograd (Novi Beograd)
011/2133-919

Javni beležnik Ivana Grabež
Bulevar Mihajla Pupina 115
11070 Beograd (Novi Beograd)
011/711-3070

Javni beležnik Jasna Bojadžijevska
Bulevar Mihajla Pupina 10/Z
11070 Beograd (Novi Beograd)

Javni beležnik Jasna Vasiljević
Gospodar Jevremova 41
11158 Beograd (Stari Grad)
011/303-6162

Javni beležnik Jelena Milošević
Svetosavska 14
11080 Beograd (Zemun)
011/316-4195

Javni beležnik Jelena Perović
Dr Dragoslava Popovića 1
11120 Beograd (Palilula)
011/3237-017

Javni beležnik Jovanka Jovanović
Čarlija Čaplina 30
11108 Beograd (Palilula)
011/407-5667

Javni beležnik Katarina Pavićević
Vojvođanska 83
11271 Beograd (Surčin)
011/844-2562

Javni beležnik Lela Milanović Radojičić
Zahumska 25
11120 Beograd (Zvezdara)
011/241-0574

Javni beležnik Marijana Sekulić
Dr Dragoslava Popovića 14/6
11120 Beograd (Palilula)
011/386-2944

Javni beležnik Miodrag Glišić
Kablarska 11
11040 Beograd (Savski Venac)
011/265-2631

Javni beležnik Natalija Adžić
Kneginje Zorke 11/B
11000 Beograd (Vračar)
011/407-5207

Javni beležnik Nataša Govedarica
Bulevar Nikole Tesle 30
11070 Beograd (Zemun)
011/2600-276

Javni beležnik Nenad Vučić
Bulevar Mihajla Pupina 165/A
11070 Beograd (Novi Beograd)

Javni beležnik Nevena Životić
Vladimira Popovića 6/lokal B12
11070 Beograd (Novi Beograd)
011/409-0055

Javni beležnik Nikola Vojnović
Ustanička 128/V
11050 Beograd (Voždovac)
011/347-2060

Javni beležnik Nina Štiglić
Karađorđeva 2
11080 Beograd (Zemun)
011/219-2505

Javni beležnik Saša Bošković
Dostojevskog 14
11030 Beograd (Čukarica)
011/357-4352

Javni beležnik Savo Mićković
Ustanička 25
11050 Beograd (Voždovac)
011/2435-645, 2435-687

Javni beležnik Slavoljupka Pavlović
Bulevar Zorana Đinđića 123/V/lokal 1
11070 Beograd (Novi Beograd)
011/3110-445

Javni beležnik Slobodanka Rodić
Ščerbinova 2/A
11030 Beograd (Čukarica)
011/305-9520

Javni beležnik Srbislav Cvejić
Dimitrija Tucovića 108
11120 Beograd (Zvezdara)
011/4090-483

Javni beležnik Suzana Džabiri
Vojvođanska 108
11271 Beograd (Surčin)
011/844-1580

Javni beležnik Tanja Ostojić
Matije Bana 2
11030 Beograd (Čukarica)
011/354-0762

Javni beležnik Tatjana Bošković
Bore Markovića 13
11030 Beograd (Čukarica)
011/3540-783, 3540-785

Javni beležnik Vladan Radikić
Karađorđeva 1/B
11080 Beograd (Zemun)
011/414-4925

Javni beležnik Vladimir Baćović
Miška Kranjca 26
11090 Beograd (Rakovica)
011/3514-365, 3591-973

Javni beležnik Žarko Mihailović
Blagoja Parovića 102/D
11030 Beograd (Čukarica)

Javni beležnik Zoran Bulajić
Branislava Nušića 1/B
11309 Beograd (Leštane)
011/803-6540

Javni beležnik Zoran Nedin
Šumadijski trg 6/A
11030 Beograd (Čukarica)
011/357-4310

Javni beležnik Zoran Rafailović
Milana Rakića 2
11000 Beograd (Zvezdara)
011/407-4390

Javni beležnik Zorica Marićević
Bulevar Mihajla Pupina 199/V
11070 Beograd (Novi Beograd)
011/260-9703

Javnobeležnička komora Srbije
Despota Đurđa 13
11000 Beograd (Stari Grad)
011/2620-104, 2620-105

4 KOMENTARI

  1. Ja imam jaki lose iskustvo sa kancelarijom Javnog Beleznika Tanje Ostojic,ulica Matije broj 2 Čukarica.
    Jako su neljubazni,svoj posao ne obavljaju profesionalno vec moja Advokatica treba da ih poducava kaki se radi.Ne razumem kako odredjuju cenu posto su mi preko telefona rekli jednu cenu a kada sam otisao drugu,posto mi je smanjila cenu primetio sam da je Kristina ocekivala da je castim sto ja naravno nisam uradio,a posto sam imao dopunu resenja kada sam se vratio ponovo rekla mi je za deset dana ce biti gotovo i naravno kada sam se javio da proverim da li je predmet zavrsen Kristina mi je rwkla da ide na godisnji odmor i kada se vrati da ce tada da zavrsi.
    Zelim da Vas sve upozorim da ako mozete izbegavate kancelariju JAVNOG BELEZNIKA Tanje Ostojic

  2. U Srbiji je za izdavanje pečata Apostille nadležan osnovni sud, i to za javne isprave koje su sastavili, izdali ili overili organi sa sedištem na području tog suda…..

OSTAVI KOMENTAR

Uneti komentar
Uneti ime ovde

Dopašće ti se i ovo:

Zaprati @moodiranje.rs na Instaću :)

RANDOM STUFF:

spot_img